Política de privacidade

Infórmaselle que os datos persoais que nos facilite voluntariamente, a través dos distintos formularios da web memoriadacoruna.gal, serán tratados pola COMISIÓN POLA RECUPERACIÓN DA MEMORIA HISTÓRICA DA CORUÑA con domicilio en  SAN ANDRÉS Nº 36 – 1º , 15003 – A Coruña, que cumpre coas medidas de seguridade esixidas na lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Os datos facilitados non serán cedidos a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal, e conservaranse durante o tempo necesario para atender a súa solicitude, a condición de que non nos indique o contrario exercendo o seu dereito de supresión, ou durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais e atender as posibles responsabilidades que puidesen derivar do cumprimento da finalidade para a que os datos foron solicitados.

O usuario poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento,  portabilidad de datos e a non ser obxecto de decisións individualizadas automatizadas, en relación cos datos obxecto do tratamento, ante o responsable do tratamento na dirección anteriormente mencionada, ou por correo electrónico a info@memoriadacoruna.gal

No caso de autorizar o envío de información / publicidade e non desexe seguir recibindo máis información respecto diso, vostede ten dereito a opoñerse e/ou retirar devandito consentimento, en calquera momento, mediante notificación por escrito  ou mediante correo electrónico na/ s dirección/é anteriormente indicada/s.

Partillar